Slovenská Ves
Slovenská Ves

Hlavný kontrolór

Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Vsi v zmysle § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení volí JUDr. Martina Hoffmana za hlavného kontrolóra obce na 6 ročné funkčné obdobie od 01.09.2022 do 31.08.2028 s úväzkom na kratší pracovný čas  (35 %),  určením platu vo výške 653,- € (brutto) a v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení schvaľuje hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30%.

 

E-mail: kontrolorobce@slovenskaves.info

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

2022

Kontrola archívu a registratúry 2022

Kontrola archívu a registratúry.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,46 MB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 16. 9. 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 22. 2. 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 876,29 kB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 16. 9. 2022

Správa z kontroly označovania majetku obce

Správa z kontroly označovanie majetku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 225×
Vložené: 5. 5. 2022

2021

Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov

Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,15 MB
Stiahnuté: 230×
Vložené: 23. 2. 2022

Kontrola na podnet poslankyne obecného zastupiteľstva

Kontrola na podnet poslankyne OZ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,57 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 23. 2. 2022

Kontrola pohonných hmôt za rok 2020 a 2021

Kontrola pohonných hmôt na obci v roku 2020 a 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 688,32 kB
Stiahnuté: 200×
Vložené: 22. 2. 2022

Kontrola použitia dotácií z rozpočtu obce

Kontrola použitia dotácií za rok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,87 kB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 22. 2. 2022

Kontrola zákonnosti prevodov majetku obce

Kontrola zákonnosti prevodov majetku obce 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,19 kB
Stiahnuté: 324×
Vložené: 23. 2. 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,79 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 22. 2. 2022

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,32 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 22. 2. 2022

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,13 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 22. 2. 2022

2020

Kontrola fakturačných a pokladničných dokladov

Kontrola fakturačných a pokladničných dokladov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 164,09 kB
Stiahnuté: 483×
Vložené: 24. 6. 2020

Kontrola záväzkov a dlhu obce

Kontrola záväzkov a dlhu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,37 kB
Stiahnuté: 640×
Vložené: 24. 6. 2020

Plán kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HKO Slovenská Ves na 1. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,5 kB
Stiahnuté: 317×
Vložené: 10. 3. 2020

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti HKO Slovenská Ves na 2. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 231,15 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 22. 2. 2022

Správa o kontrolnej činnosti HKO 2020

Správa o kontrolnej činnosti HKO Slovenská Ves za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,44 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 22. 2. 2022

Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu za rok 2020

Stanovisko HKO k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,11 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 23. 2. 2022

Stanovisko HKO k pandémii

Stanovisko HKO k pandémii.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,09 kB
Stiahnuté: 282×
Vložené: 24. 6. 2020

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2020

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,74 kB
Stiahnuté: 285×
Vložené: 10. 3. 2020

2019

Kontrola fakturačných dokladov ZŠ s MŠ SV

Kontrola fakturačné doklady ZŠ s MŠ SV 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,33 kB
Stiahnuté: 518×
Vložené: 10. 3. 2020

Kontrola hotovostných výdavkov obce Slovenská Ves

HKO - kontrola 2019 výdavky v hotovosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 150,63 kB
Stiahnuté: 559×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola pohybov na bankových účtoch obce Slovenská Ves

HKO kontrola 2019 pohyb na bankových účtoch obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,17 kB
Stiahnuté: 276×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola sociálneho fondu obce

HKO kontrola 2019 sociálny fond obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 94,86 kB
Stiahnuté: 529×
Vložené: 23. 10. 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 142,99 kB
Stiahnuté: 284×
Vložené: 1. 8. 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2019 – Slovenská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,14 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 22. 2. 2022

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2019

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,02 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 24. 6. 2020

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,17 kB
Stiahnuté: 314×
Vložené: 23. 10. 2019

2018

Kontrola hotovostných výdavkov obce Slovenská Ves

HKO - kontrola 2018 výdavky v hotovosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,48 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola vnútorných smerníc

HKO - kontrola 2018 vnútorné smernice.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,63 kB
Stiahnuté: 416×
Vložené: 23. 10. 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti HKO na II. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,9 kB
Stiahnuté: 273×
Vložené: 29. 6. 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti HKO na 1. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,15 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 29. 6. 2019

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2018

Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,64 kB
Stiahnuté: 320×
Vložené: 23. 10. 2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2018

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,35 MB
Stiahnuté: 303×
Vložené: 23. 10. 2019

2017

Kontrola dokladov Obec Slovenská Ves a ZŠ s MŠ Slovenská Ves

HKO - kontrola 2017 doklady ZŠ s MŠ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,39 kB
Stiahnuté: 298×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola obchodnej verejnej súťaže

HKO - kontrola 2017 obchodná verejná súťaž Slovenská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,28 kB
Stiahnuté: 339×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola pokladne 2017

HKO - kontrola 2017 pokladna obce Slovenská ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 132,68 kB
Stiahnuté: 320×
Vložené: 23. 10. 2019

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti 1. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,43 kB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 29. 6. 2019

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti HKO na 2. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,84 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 29. 6. 2019

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2017

Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,27 kB
Stiahnuté: 232×
Vložené: 23. 10. 2019

Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2017

Stanovisko HKO k návrhu rozpočtu obce 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 617,53 kB
Stiahnuté: 199×
Vložené: 23. 10. 2019

2016

Kontrola miezd obce Slovenská Ves

HKO - kontrola 2016 mzdy Slovenská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,66 kB
Stiahnuté: 279×
Vložené: 23. 10. 2019

Kontrola poskytnutia a využitia dotácií za rok 2015

HKO - kontrola 2016 dotácie Slovenská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,68 kB
Stiahnuté: 264×
Vložené: 23. 10. 2019

Plán kontrolnej činnosti HK I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti HK I. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,78 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 29. 6. 2019

Plán kontrolnej činnosti HK II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti HK II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,78 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 22. 6. 2019

Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2016

Stanovisko k návrhu záverečného účtu 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Stiahnuté: 237×
Vložené: 23. 10. 2019

2015

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves

Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce Slovenská Ves.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,33 kB
Stiahnuté: 221×
Vložené: 29. 6. 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie od 01.10.2015 do 31.12.2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 783,72 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 22. 6. 2019

2014

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,28 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 29. 6. 2019

Dokumenty

Podnety – protispoločenská činnosť

Podnety – protispoločenská činnosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,2 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 29. 6. 2019

Postavenie hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra

Postavenie hlavného kontrolóra, rozsah kontrolnej činnosti, úlohy hlavného kontrolóra.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,27 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 22. 6. 2019

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19
20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 1 2
3 4

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je utorok, 23.7.2024, 23:01:35

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Natur pack

Natur pack