Slovenská Ves
Slovenská Ves

Služby

Čo potrebujete vybaviť?

Žiadosť podľa vašej potreby si stiahnete v sekcii pre stiahnutie dokumentov.

 

 1. Územné rozhodnutie

Potrebujete:

 • Žiadosť – Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
 • 2x projektovú dokumentáciu pre územné konanie, situácia osadenia stavby s napojením na inžinierske siete
 • Kópiu z pozemkovej mapy (s 8 € kolkom)
 • List vlastníctva (s 8 € kolkom)
 • Vyjadrenia správcov sietí
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci
 1. Stavebné povoleniePotrebujete:
 • Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
 • 2x projektová dokumentácia vrátane profesií
 • Snímok z katastrálnej mapy s 8 € kolkom
 • Doklad preukazujúci vlastníctvo (list vlastníctva s 8 € kolkom) alebo iné právo stavebníka k pozemku a stavbe (§ 139 zákona č. 50/1976 Zb.)
 • Právoplatné územné rozhodnutie
 • Vyjadrenie správcov sietí a dotknutých orgánov štátnej správy
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci
 1. Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením

Potrebujete:

 • Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 • Dokumentáciu stavby v 2 vyhotoveniach, výkresy rozsahu požadovanej zmeny
 • Situáciu osadenia stavby v prípade, ak sa mení vonkajšie pôdorysné alebo výškové usporiadanie stavby
 • Technický popis zmeny stavby a údaje, či má zmena účinok na okolie stavby
 • Doklad o prerokovaní s orgánmi štátnej správy, ktorých záujmov sa vykonanie zmeny dotýka
 • Kópiu katastrálnej mapy s 8 € kolkom
 • List vlastníctva s 8 € kolkom
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci
 • Kópiu stavebného povolenia, ktorým bola stavba povolená
 1. Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Potrebujete:

 • Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 • Stavebné povolenie, ktorého predĺženie sa požaduje
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku
 1. Kolaudácia stavby

Potrebujete:

 • Žiadosť – návrh na kolaudáciu stavby
 • Kópiu stavebného povolenia a kópie prípadne vydaných rozhodnutí o zmene stavby počas výstavby
 • Doklad o priestorovom vytýčení stavby (geometrický plán)
 • Potvrdenie o stave komínov
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (NN prípojka a vnútorná elektroinštalácia)
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia, zápis o tlakovej skúške, atest o napustení plynu
 • Ďalšie doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní
 • Záznam o nepriepustnosti žumpy (potvrdzuje stavebný dozor)
 • List vlastníctva s kolkom (8 €)
 • Energetický certifikát
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku na obci
 1. Odstránenie stavby

Potrebujete:

 • Žiadosť o odstránenie stavby
 • Doklad o vlastníctve – LV s kolkom (8 €)
 • Technologický popis búracích prác
 • Prehlásenie stavebného dozoru
 • Stanoviská dotknutých orgánov
 • Doklad o zaplatení správneho poplatku

Stavebnú agendu pre našu obec zabezpečuje Spoločný stavebný úrad Kežmarok, Ing. Adrián Gallík, č.t. 052/4685853.

7. Ohlásenie drobnej stavby

Kedy ohlásiť drobnú stavbu

Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) OHLÁSENIE stavebnému úradu postačí:

a)      pri  jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,

b)      pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,

c)      pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,

d)     pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

e)      pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných  zariadení) umiestňovaných  na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby,

f)       pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výška 4,5 m,

g)      pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

Pre drobné stavby § 139 ods. 6 až 8 stavebného zákona postačuje ohlásenie, ak sú súčasne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá

-  plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, čo znamená že na stavebnom pozemku sa nachádza  hlavná stavba (napr. rodinný dom, chata, stavba na výrobu a skladovanie a pod.)

-  nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle,

-  zastavaná plocha nepresahuje 25 m²,

-  výška nesmie presahovať 5 m ak ide o prízemné stavby (sú to rôzne kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, chlievy, t.j. stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,

-  hĺbka nepresahuje 3 m ak ide o podzemné stavby (napr. pivnice, žumpy a pod.)

Za drobné stavby sa považujú aj

 • oplotenie
 • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov ale aj pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30m² a výška 5 m (napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva)
 • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

 • opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 • oprava a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 • údržba a opravy technického energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 • výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 • maliarske a natieračské práce.

Ohlásenie drobnej stavby môžete podať na Obec Slovenská Ves, Obecný úrad č. 50,  059 02  Slovenská Ves – Mgr. Gabriela Kapolková

 

K ohláseniu drobnej stavby je potrebné doložiť:

 • doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 • jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje

-  vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a

- stavebné riešenie stavby,

 • jednoduchý technický opis stavby
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2
3 4 5
6 7 8 9 10
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
25 26
27 28 29
30 31 1 2

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.5.2024, 23:08:54

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332