Slovenská Ves
Slovenská Ves

Projekty v obci

Wifi pre Teba v obci Slovenská Ves

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Slovenská Ves
ITMS2014+: 311071Y071
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Slovenská Ves, Slovenská Ves č. 50, 059 02 Slovenská Ves
Miesto realizácie: Obec Slovenská Ves
Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300,- €

 

-Oznámenie o realizácii projektu_Wifi pre Teba v obci _Slovenská Ves-2.docx (47.08 kB)

- Publicita plagat_Slovenská Ves-1.pdf (452.17 kB)

 

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenská Ves

 

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu:    Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenská Ves

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie na crz.sk:   39/2020-2060-4210-31Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU BUDOVANIA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH ELEKTRICKÝCH NABÍJACÍCH STANÍC

Prijímateľ: Obec Slovenská Ves

Miesto realizácie: Obec Slovenská Ves

Výška dotácie podľa zmluvy: 4 675,20 €

Výška skutočne vynaložených oprávnených výdavkov - Cena spolu s DPH: 4789,85 €

Základným cieľom projektu je podpora rozvoja elektromobility formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou novej verejne prístupnej elektricky nabíjacej stanice v obci Slovenská Ves

Opis projektu:

Obec Slovenská Vesvybudovala samostatnú - nástennú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred Hasičským domom Slovenská Ves. Typ stanice: AC nabíjacia stanica, Počet a typ nabíjacích konektorov: 2 x Typ2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) variant nabíjací kábel, Výstupný výkon stanice: ˃ 2x 11 kW, Autentifikácia zákazníka: RFID čítačka kariet s uplatnením kryprografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách MIFAREDESFire a pod, alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu,
Spôsoby platenia za nabíjanie: Inteligentné riadenia nabíjania a účtovanie  sa bude realizovať automaticky po pripojení napájacieho kábla.

K dispozícii sú  nasledovné platobné nástroje:

  • ad-hoc  payment pre neregistrovaných užívateľov
  • membership  payment pre registrovaných užívateľov

Dátum spustenia prevádzky: 15.07.2020
Umiestnenie je na obecnej budove Hasičskej zbrojnice.        49° 13' 34.1447416" N           20° 25' 31.5070152" E

P-09 - Informačná tabuľa obec Slovenská Ves-2.pdf (364.51 kB)

 

Sanácia miesta s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slovenská Ves

Publicita projektu_1.pdf (229.57 kB)

 

Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

projekt

Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Obec Slovenská Ves

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

Kód projektu /ITMS2014+/: 312051S485

Obec Slovenská Ves, sa zapojila do výzvy OPLZ-PO5-2018-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na predkladanie projektov zameraných na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby, a to žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves“v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Hlavným cieľom projektu "Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves" je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 2 rokov (24 mesiacov), pričom 2 členovia sú z marginalizovanej rómskej komunity. Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít  a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Slovenská Ves. Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí  MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a doržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajpcej z ich sociálneho vylúčenia.

Hlavná aktivita s názvom "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK" je vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie  zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK v rámci OPĽZ Špecifický cieľ 5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

  •  Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4
  •  Počet zamestnancov z MRK poskytujúcih asistenčné služby - 2

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 98 762,94 EUR.

     Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 93 824,79 EUR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

                www.esf.gov. sk                                                     www.minv.sk

oznam

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je utorok, 31.1.2023, 14:08:23

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332