Slovenská Ves
Slovenská Ves

Projekty v obci

Sanácia miesta s nezákonne umiestnených odpadom v obci Slovenská Ves

Publicita projektu_1.pdf (229.57 kB)

 

Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

projekt

Názov poskytovateľa: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Názov prijímateľa: Obec Slovenská Ves

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves

Kód projektu /ITMS2014+/: 312051S485

Obec Slovenská Ves, sa zapojila do výzvy OPLZ-PO5-2018-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, na predkladanie projektov zameraných na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby, a to žiadosťou o nenávratný finančný príspevok pod názvom „Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves“v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 5.1 Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia, Špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Hlavným cieľom projektu "Miestna občianska poriadková služba v obci Slovenská Ves" je podporiť sociálno-ekonomickú integráciu marginalizovanej rómskej komunity prostredníctvom služieb miestnej občianskej poriadkovej služby po dobu 2 rokov (24 mesiacov), pričom 2 členovia sú z marginalizovanej rómskej komunity. Cieľovou skupinou projektu sú príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít  a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s marginalizovanými rómskymi komunitami v obci Slovenská Ves. Výsledkom projektu bude zvýšenie dostupnosti služieb zamestnanosti v prostredí  MRK, zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov MRK a zároveň zníženie páchania protispoločenského konania, udržanie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti, ochrana majetku a verejného poriadku, podpora zmien v prostredí MRK, zlepšenie rizikového správania, ochrana vlastníckych práv a doržiavanie pravidiel občianskeho spolunažívania a tým zlepšenie nepriaznivej životnej situácie vylúčených skupín obyvateľstva vyplývajpcej z ich sociálneho vylúčenia.

Hlavná aktivita s názvom "Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK" je vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou Podpora systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v obciach s prítomnosťou MRK zameraných na zvýšenie  zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK v rámci OPĽZ Špecifický cieľ 5.1.2. Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Realizáciou tohto projektu budú naplnené tieto merateľné ukazovatele:

  •  Počet zamestnancov poskytujúcich asistenčné služby - 4
  •  Počet zamestnancov z MRK poskytujúcih asistenčné služby - 2

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu 98 762,94 EUR.

     Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 93 824,79 EUR.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

                www.esf.gov. sk                                                     www.minv.sk

oznam

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Videá z regiónu

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 9.7.2020, 15:54:00

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom