Slovenská Ves
Slovenská Ves

Starosta

Stanislav Gallik

10. novembra 2018 bol v komunálnych voľbách opätovne zvolený za starostu obce.

9. decembra 2018 bol na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve zložením sľubu menovaný do funkcie starostu obce Slovenská Ves.

Kontakt:

E-mail: stanko.gallik@gmail.com

Telefón: 0905 307 348

Adresa:  Obecný úrad Slovenská Ves
               Slovenská Ves 50
               059 02 Slovenská Ves

Kompetencie:

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

2. Starosta je štatutárnym orgánom obce. Môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

3. Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnanov obce, informuje obecné zastupiteľstvo  o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
e) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce  vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
f) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
g) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.

4. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote podľa §12 ods.10 zákona o obecnom zriadení.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára.pdf (410.42 kB)

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 17.10.2021, 4:19:17

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom