Slovenská Ves
Slovenská Ves

Poprad (27 km)

Územie dnešného mesta a blízkeho okolia bolo osídlené už v praveku. Svedčí  o tom nález odliatku lebky neandertálskeho človeka v neďalekých Gánovciach. Ďalšie nálezy  z kamennej a bronzovej doby potvrdzujú nepretržité osídlenie územia.

V roku 2006 sa na území mesta, v mestskej časti Matejovce, našla kniežacia hrobka pravdepodobne náčelníka germánskeho kmeňa Vandalov. Hrobka pochádza zo 4. storočia a je veľmi dobre zachovaná.

Historické obdobie sa začína v polovici 13. storočia, keď sa datujú prvé písomné zmienky o meste. Poprad, spočiatku ako malá obec ležiaca na križovatke dôležitých obchodných ciest, bol v tieni okolitých obcí, najmä Spišskej Soboty. Bol v čoraz väčšej miere osídľovaný nemeckými kolonistami. V 16. a 17. storočí nastal hospodársky rast mesta, ktorý podnietil usadzovanie sa slovenského obyvateľstva a zosilňovanie poľského vplyvu.

V  roku 1692 tu bola založená papiereň, najstaršia remeselná fabrika. Významný prínos pre rozvoj mesta znamenalo otvorenie Košicko-Bohumínskej železnice, ktorá sa stala hlavnou hybnou silou hospodárskeho rastu a natrvalo naštartovala prosperitu Popradu na úkor Spišskej Soboty.

S objavovaním a postupným sprístupňovaním Vysokých Tatier začalo mesto ťažiť z cestovného ruchu.

V období druhej svetovej vojny sa Poprad stal strediskom protifašistického odboja. Počas tzv. slovenského štátu bol v roku 1942 v meste zriadený zberný tábor, do ktorého zhromažďovali Židov určených na vysťahovanie. Dňa 25. marca v tomto roku odišiel z Popradu prvý židovský transport do Osvienčimu.

Po skončení vojny nastal rozvoj mesta, podporený pripojením okolitých obcí (Spišská Sobota, Veľká, Kvetnica, Stráže pod Tatrami a Matejovce), rozbehnutím mohutnej priemyselnej výroby (vagóny, elektrické spotrebiče) a potravinárskeho priemyslu.

Historické pamiatky:

Tým, že sa Poprad skladá z 5 mestských častí, z ktorých každá bola samostatnou osadou, má najväčší počet kostolov na Slovensku. Prevládajú rímskokatolícke a evanjelické, ale nachádza sa tu aj pravoslávny, gréckokatolícky a baptistický kostol.

Najvýznamnejší a najstarší je Kostol sv. Egídia na námestí. Vznik tejto sakrálnej stavby v gotickom štýle sa datuje do roku 1245. Najzaujímavejším a umelecky najcennejším prvkom interiéru kostola je bohatá fresková výzdoba pochádzajúca z 15. storočia, pokrývajúca takmer kompletne plochu stien. Jej súčasťou je najstaršie vyobrazenie Tatier.

Vedľa kostola sa nachádza zvonica s renesančnou atikou. Blízko nej stojí pieskovcový stĺp s barokovou sochou Immaculaty.

Evanjelický Kostol Svätej Trojice bol postavený v  klasicistickom štýle podľa projektov Jána Fabriciho. Nachádza sa v ňom náhrobná doska kňaza, náboženského spisovateľa a šľachtica Ondreja Fabriciho (Fabriczyho), ktorý v Poprade pôsobil 41 rokov.

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie. Kostol je postavený v modernom, ešte nevykryštalizovanom funkcionalistickom slohu. Na konkatedrále je ešte potrebné dokončiť vežu a zvonicu.

Kostol sv. Cyrila a Metoda. Základný kameň posvätil Svätý otec Ján Pavol II. v Bratislave roku 1990. Kostol má v suteréne veľké priestory pre rôzne sympóziá a prednášky. Je tam veľká kongresová sála, miestnosť pre katechétov a farská knižnica s internetom.

Poprad–Veľká

Na námestí stojí katolícky Kostol Jána Evanjelistu. Z jeho pôvodnej neskororománskej stavby z druhej polovice 13. storočia sa zachovala veža a múry lode. Neďaleko kostola stojí pieskovcový stĺp s barokovou sochou Immaculaty.

Evanjelický Kostol Svätej Trojice vo Veľkej bol postavený začiatkom 19. storočia. V interiéri dominujú obrazy – Posledná večera na predele pochádzajúca z norimberskej školy a Samota ukrižovaného Krista Pána na oltárnom obraze, dielo Jozefa Lercha.

Scherfelov dom

PhMr. Aurel Viliam Scherfel, lekárnik, botanik, vedec a humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej.

Bol členom Spolku spišských lekárnikov, Rakúskeho spolku lekárnikov, Spolku spišských učiteľov, Uhorského karpatského spolku. Patril k zakladateľom Spoločnosti Velického tatranského múzea, ktoré ako riaditeľ spravoval až do svojej smrti.

Deťom, ktoré potrebovali opateru, daroval dom so záhradou pre Nadáciu detskej škôlky Aurela Richarda Juraja Scherfela, ktorý po oprave slúži materskej škole aj v súčasnosti.

Svojím výskumom flóry vo Vysokých Tatrách zostavil niekoľko hodnotných herbárov, ktoré dopĺňajú zbierky Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Kontakt: Scherfelov dom, Scherfelova ulica 1360/36   tel. 0910 890 303

Poprad – Stráže pod Tatrami

Ich vretenovité námestie obkolesujú renesančné priechodové a podchodové domy. Veľa renesančných domov si ešte zachovalo svoj pôvodný vzhľad s charakteristickými sypancami na poschodí. Na konci 18. a začiatku 19. storočia niektoré domy dostali barokovú alebo klasicistickú štukovú výzdobu nad oknami a portálmi s letopočtom a iniciálkami majiteľa.

V hornej časti námestia stojí pôvodne gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa, ďalej sa tu nachádza evanjelický kostol a pieskovcový stĺp s barokovou sochou Panny Márie.

Poprad – Matejovce

Majú svoj rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa aj evanjelický kostol. Ďalšou významnou pamiatkou na námestí je renesančná zvonica zo 17. storočia. Aj Matejovce majú pieskovcový stĺp s barokovou sochou Immaculaty.

Poprad – Kvetnica

Kostolík sv. Heleny sa nachádza v peknom prostredí lesoparku. Počas prevádzky liečebného ústavu poskytoval pacientom duchovnú útechu. V roku 1952 prestal kostolík plniť svoje duchovné poslanie a stal sa skladom. Po dôkladnej oprave bol znovu vysvätený.

V roku 1920 bol v Kvetnici založený ústav na liečbu tuberkulózy a respiračných chorôb. Hoci liečebňa zanikla v roku 2008, Kvetnica si aj naďalej zachovala liečebno-rekreačný charakter, hlavne pre obyvateľov mesta Poprad. Je miestom ich regenerácie a oddychu. Návštevníci môžu navštíviť archeologickú lokalitu Zámčisko, náučný chodník, Národnú prírodnú rezerváciu Hranovnícka dubina. V jej severnej časti sa nachádza poľovnícka zvernica  Kvetnica s chovom muflonej a diviačej zveri.

V meste Poprad sa nachádza aj pravoslávny Chrám Povýšenia svätého Kríža, Kostol Bratskej jednoty baptistov a židovská synagóga (dnes v nej sídli tlačiareň).

Na Vajanského ulici v parku stojí budova Podtatranského múzea. Postavili ju v roku 1886 v pseudorenesančnom slohu pre muzeálne účely. Patrí medzi najstaršie múzeá na Slovensku.

www.muzeumpoprad.sk

Eviduje viac ako 47 000 kusov zbierkových predmetov a viac ako 18 000 zväzkov kníh v knižnici múzea. Unikátna je napríklad nemecká gramatika sanskrtu a učebnica turečtiny s priloženou paralelnou arabskou a perzskou gramatikou, staršie hebrejské vydanie známeho právnického diela Šulchan aruch (Prestretý stôl), ktorého autorom je palestínsky rabín Joseph Quaro žijúci v rokoch 1488 – 1578.

Múzeum návštevníkom ponúka najzaujímavejšie zbierky prostredníctvom 10 stálych expozícií, napríklad: Gánovce – životné prostredie neandertálskeho človeka, Pravek a včasný stredovek pod Tatrami, Poprad v storočiach, Príroda známa, Výroba modrotlače z dielne Elemíra Montška v Hranovnici, Ľudové plastiky atď.

Múzeum spravuje aj tzv. Wernerov dom v Spišskej Sobote s expozíciami: Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora.

Tatranská Galéria. Expozície Tatranskej galérie sa nachádzajú  na viacerých miestach. Svoje sídlo však má v bývalej parnej elektrárni, ktorá je dedičstvom z čias Uhorska. Postavila ju firma Siemens – Schuckert v roku 1912, aby napájala tatranskú elektrickú železnicu. Fungovala do roku 1956.

V poslednom desaťročí Tatranská Galéria upútala pozornosť kultúrnej verejnosti viacerými rozsiahlymi výstavnými projektmi a podujatiami. Svoj unikátny priestor poskytuje nielen výtvarným umelcom, ale aj umelcom z oblasti súčasného tanca, hudby a divadla. Medzi najnavštevovanejšie akcie patria  Hry s umením. Prezentujú tvorbu profesionálnych výtvarníkov a študentov umeleckých škôl.         www.tatragaleria.sk

Žltý dom Vincenta van Gogha

Prvá súkromná galéria na Slovensku. Postavil ju a 11. septembra 1993 otvoril Vincent Polakovič, obdivovateľ známeho umelca. Počas svojho pôsobenia zorganizovala viacero výstav slovenských výtvarníkov nielen u nás, ale aj v zahraničí. V roku 2000 bola činnosť galérie Žltý dom oficiálne ukončená.

Vincent Polakovič však pôsobí ako riaditeľ prvého súkromného múzea moderného umenia Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave-Čunove.

Poprad – Spišská Sobota

Spišská Sobota je klenotom architektonických a umeleckých pamiatok na Spiši. Bola jedným z najvýznamnejších spišských miest. Hospodársky rozkvet zaznamenala ako obchodné a remeselné centrum najmä v 17. a 18. storočí (v roku 1773 tu bolo 126 remeselníckych majstrov).

Spomedzi všetkých mestských častí si táto mestská časť Popradu uchovala svoju jedinečnosť a neopakovateľnosť až do dnešných dní. V  roku 1950 bola vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V Spišskej Sobote sa zachovali gotické, renesančné i barokové meštianske domy. Prevažná časť pochádza zo 16. a 17. storočia. Mnohé z nich v súčasnosti poskytujú reštauračné a hotelové služby, v niektorých sú umiestnené kultúrne a štátne inštitúcie. Významný je napríklad dom, v ktorom bol ubytovaný kráľ Matej Korvín, dom bývalej základnej školy, radnica a pobočka Podtatranského múzea.

Najvzácnejšou architektonickou pamiatkou je pôvodne neskororománsky Kostol sv. Juraja z roku 1273, ktorý bol v roku 1464 goticky prestavaný. Neskorogotický hlavný oltár je z roku 1516 a pochádza z dielne majstra Pavla z Levoče.

Ďalšími hodnotnými pamiatkami sú: Kaplnka sv. Anny, renesančná zvonica a klasicistický evanjelický kostol.

K známym rodákom mesta patrí sochár a rezbár Ján Brokoff. Založil významnú sochársku a rezbársku dielňu. Medzi jeho najznámejšie diela patrí socha sv. Jána Nepomuckého, umiestnená na Karlovom moste v Prahe.

V Spišskej Sobote sa narodila a žila Zuzana Hönschová, manželka slávneho cestovateľa a kráľa Madagaskaru Mórica Beňovského.

Spišská Sobota bolo centrom zdravotníckej starostlivosti. V roku 1890 tu vznikla stanica prvej pomoci odbočky Červeného kríža, ktorej dom a dvor darovala Alica Majunková, vdova po známom sobotskom architektovi pôsobiacom najmä vo Vysokých Tatrách Gedeonovi Majunkem. V roku 1911 vznikla Nemocnica Tatra na pozemkoch pri evanjelickom kostole,  na konci Sobotského námestia. Úspešne ju rozšíril veľký humanista a lekár MUDr. Augustín Szász .

V súčasnosti Spišská Sobota plní svoju úlohu historicko-turistického centra.    www.spsobota.szm.sk

Aquacity Poprad – celoročné stredisko oddychu a zábavy bolo otvorené v roku 2003 a dnes ho každoročne navštívi približne jeden milión zákazníkov. Okrem veľkého krytého bazéna sa tu nachádzajú celoročne otvorené nekryté vodné plochy s teplotou vody 36 až 38 °C.

Aquapark ponúka aj možnosť rehabilitácie a relaxu. Okrem bazénového centra Blue Sapphire sú tu vírivky i množstvo perličkových sedadiel a lôžok s masážnymi dýzami. Návštevník má k dispozícii wellness centrum Vitálny svet s ponukou tradičných i menej obvyklých procedúr. Môže si napríklad vyskúšať sauny rôznych druhov, pobyt v miestnosti so snehom, inhalácie či niekoľko typov solárií.

K atrakciám patrí: aquazorbing, wellness centrum Vitálny svet, Lano Park – lanová  prekážková dráha, Laser show, fitnescentrá, spinning centrum, vodný volejbal.

Pre deti sú pripravené 2 vonkajšie bazény, detský bazén pre najmenších, Mayská pyramída (20-metrová stavba obklopená zábavnými bazénmi), tobogany, šmýkačky a ihriská. K dispozícií je ubytovací komplex, bufety, reštaurácie a bary. V areáli sa konajú obľúbené letné festivaly: napríklad Fan rádio festival – Pohoda, Fest Europa 2 a ďalšie.   www.aquacity.sk

Cyklistický chodník

Milovníci bicyklov aj kolieskových korčúľ sa môžu tešiť na cyklochodník Poprad – Svit.  Z väčšej časti vedie popri rieke Poprad. Prístup na cyklochodník je z dvoch najväčších popradských sídlisk Západ a Juh. Vo Svite je pozdĺž chodníka niekoľko bufetov a reštaurácií, kde je možné sa občerstviť. Chodník sa končí za Svitom na začiatku Lopušnej doliny, odkiaľ sa dá pokračovať po cyklotrasách ďalej. Je zjazdný aj v zimnom období.

V roku 2010 bola do užívania odovzdaná trasa spájajúca mesto s Kvetnicou, ktorá vedie z časti mesta Juh III k strelnici, a ďalšie dva kilometre cyklistického chodníka, spájajúceho sídlisko Juh VI s lesoparkom v Kvetnici.

Viacúčelová športová hala Aréna Poprad patrí medzi najmodernejšie športové haly v Európe. Ponúka široké možnosti využitia od športových sústredení, súťaží, medzinárodných podujatí, vystúpení skupín, speváckych koncertov až po výstavy, konferencie, pracovné porady a iné spoločenské podujatia.      www.arenapoprad.sk

Letisko Poprad-Tatry je najvyššie položeným medzinárodným letiskom v strednej Európe.

Medzi pravidelné podujatia v Poprade patrí už od roku 1993 Medzinárodný festival horských filmov, ktorý sa koná pravidelne vždy v októbri v bývalom kine Gerlach, dnes zasadačke mestského úradu. Medzi jeho najznámejšími hosťami (v roku 1994) bol aj sir Edmund Hillary z Nového Zélandu, prvý pokoriteľ Mount Everestu.

V meste sa každoročne koná Popradská kultúrna zima, Popradská kultúrna jeseň, Popradská kultúrna jar a Popradské kultúrne leto, v rámci ktorých sa uskutočňuje mnoho kultúrnych akcií všetkých žánrov, často so známymi osobnosťami zo sveta. Medzi ďalšie pravidelné a obľúbené podujatia patrí Vianočný jarmok.

Dátum vloženia: 24. 6. 2019 20:33
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 6. 2019 20:41
Autor:

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28 29 30

Virtuálny cintorín

Fotogaléria

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ERDF – Investícia do Vašej budúcnosti

rop

Tento portál vznikol vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu

Miestna občianska poriadková služba 

logo

Dátum a čas

Dnes je sobota, 15.6.2024, 3:23:13

Videá z regiónu

Poruchové služby

Plyn: 0850 111 727
Voda: 052 77 29 548
Elektrina: 0800 123 332